Konyak Webáruház - Üzleti ajándékok
Üzleti ajándékok...mert a jó kapcsolat bármennyit megér
Konyak Webáruház - 40. születésnapra
40. születésnapra40 évesnek lenni menő
Konyak Webáruház - 50. születésnapra
50. születésnapra50 év: a tökéletesség meghódítása
Konyak Webáruház - 60. születésnapra
60. születésnapraA 60 csak egy szám
Konyak Webáruház - Uraknak
UraknakKiemelt ajánlataink férfiaknak
Konyak Webáruház - Hölgyeknek
HölgyeknekKülönleges italajánlataink nők részére
Konyak Webáruház - Luxusitalok
LuxusitalokAzoknak, akiknek nem
elég az átlagos
Konyak Webáruház - Ínyenceknek
ÍnyenceknekAkik csak a legjobbal érik be
Konyak Webáruház - Díjnyertes italok
Díjnyertes italokVersenyeken díjazott és jó kritikákat kapott italok
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés nyilvántartási szám: ABI-4775/2011/N

    

A www.royalcognac.hu üzemeltetője, az EnBurt Kft. mindent megtesz a látogatók személyes adatainak védelmében és tiszteletben tartja az információs önrendelkezésjogát. Cégünk, a jogszabályi előírásoknak eleget téve, bizalmasan kezeli a vásárlói által megadott személyes adatokat, és minden biztonsági, technikai intézkedést megtesz azok védelmében, garantálja azok biztonságát. Cégünk mindenkor kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatását kéri Önöktől, ennek megfelelően semminemű ún. különleges adatnak minősülő adatot nem kérhetünk, és nem kérünk.

    

Az adatkezelésünk jogalapja az Ön személyes hozzájárulása, így kérjük, hogy megrendelés előtt olvassa el adatkezelési nyilatkozatunkat. A megrendelés leadásávalés az ehhez szükséges személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul adatainak célhoz kötött kezeléséhez.

    

Az üzemeltető mindenkor bizalmasan kezeli a személyes adatokat, és minden biztonsági, technikai intézkedést megtesz azok védelmében, garantálja azok biztonságát.

    

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösképpen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

    

Bizonyos esetekben (pl. futárszolgálat), azonban elkerülhetetlen az adatok megosztása, ebben az esetben minden partnerünktől elvárjuk és megköveteljük, hogy csak a megbízás teljesítése céljából és annak idejére használja fel azokat.

   

Következetes célunk, hogy az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok betartásával tiszteletben tartsuk ügyfeleink magánszféráját, megakadályozzuk személyes adataikkal való visszaéléseket.

 • A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, postázási cím, cégjegyzékszám, adószám, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.
 • Az adatok módosításának lehetősége: a következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, postázási cím, cégjegyzékszám, adószám.
 • Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a szolgáltató.

    

Az adatkezelés elvei a 2011. évi CXII. tv alapján:

   

A jogviszony szereplőinek meghatározása az Infotv. értelmező rendelkezéseivel megegyezik, amely itt letölthető.

   

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

    

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

   

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

   

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

   

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

   

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

   

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatoktovábbi felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikaijellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

   

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többénem lehetséges;adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

   

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazottmódszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy atechnikai feladatot az adatokon végzik;

   

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

   

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

   

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, e körben kijelentjük, hogy az Ön adatait csak olyanmértékben kezeljük, amely a webshopban történő megrendelés teljesítéséhez szükséges.

   

Az Infotv. értelmében csakolyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, ennek megfelelően különleges adatokat nem kérünk Önöktől. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

   

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

   

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az Önök, mint érintettek hozzájárulásán alapul. Azok, akik a webshopban megrendelést adnak le, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt minden rendelkezést.

   

Ön, mint megrendelő a megrendelése leadásával és az adatkezelés elfogadásával tudomásul veszi,és kifejezetten hozzájárul, ahhoz hogy:

 • az üzemeltető az önként megadott valamennyi személyes adatát, így különösen, de nem kizárólagosan a nevét, lakcímét a megrendelés teljesítése érdekében nyilvántartsa. Ön, mint megrendelő kifejezetten tudomással bír arról, hogy a termékek megvásárlásával a webshoppal ügyfélkapcsolatba került, ily módon a megrendelt termék átadása céljából szükséges, szűk körű adatainak kezelése hatósági nyilvántartást nem igényel.

   

A Megrendelő minden további feltétel és ellenérték nélkül hozzájárul adatainak marketing illetve üzletszerzési célú felhasználásához. Ennek keretében az adatkezelő jogosult a Megrendelő részére - a törlési kérelmének beérkezéséig - a későbbiekben ajánlatokat, termékismertetőket, tájékoztatókat küldeni többek közt hírlevél formájában.

   

A 18. év alatti kiskorú hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

   

Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamintaz információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

   

A megrendelés lebonyolítása, kiszállítása érdekében az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek a nyereményeket kézbesítő részére, amelynek jogalapját az Infotv. 5. § (1) bekezdés és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése képezi.

   

A lebonyolítást követően a kézbesítő az adatokat az átadást követő 30 napon belül törli.

   

Az adatkezelő a személyes adatokat további harmadik személyeknek nem adja át.

   

Az üzemeltető bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Afelvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

   

A fentieken kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntésselnem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.

   

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

   

A Facebookon történő adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, amely a Facebook.com weboldalon történik; így az adatok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról ahttp://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat. Ezen adatkezelési körbe az Ön regisztrált neve és az Ön által nyilvánosként megjelölt adatai tartoznak. Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

    

A Facebookon történő adatkezelés célja a Facebook.com oldalon, a webáruháznak, vagy termékeinek, akcióinak megosztása, illetve lájkolása.

   

Az információk tulajdonjoga

   

A webáruház oldalain látható információkat az EnBurg Kft. birtokolja és használja. A weboldalon található anyagok kizárólag az EnBurg Kft. írásos hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatók fel. Az EnBurg Kft. a megjelent anyaggal kapcsolatos minden jogát fenntartja.

   

Hivatkozások a webáruházra

   

Az EnBurg Kft. hozzájárulásanélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolódást létrehozni. A hozzájárulás megadása esetén is tilos a honlap tartalmi vagy grafikai elemének beépítése más honlapba. Kapcsolódást engedély esetén is csak a nyitóoldalhoz (www.royalcognac.hu) lehet létrehozni.